Pædagogik

På Østergaard arbejder vi ud fra en systemteoretisk og narrativ pædagogik, hvilket vil sige at vi:

  • Arbejder ud fra, at vi alle indgår i et "system" omkring den enkelte unge, og det ikke er muligt at arbejde med den unge isoleret set - vi er bevidste om, at vi, familien, skolen, kammerater, indre og ydre struktur er systemer, der alle påvirker og "forstyrre" den unge. Med dette i bevidstheden påvirker vi den unges udvikling - men tager udgangspunkt i den betragtning, at den unge altid handler ud fra hvad der for den unge giver mest mening på det givne tidspunkt, dette i såvel bevidste som ubevidste handlinger

  • Arbejder med den unges fornemmelse af et narrativt-selv, altså den unges fortællinger om sig selv præget af fortid, nutid og fremtid. Vi arbejder med en anerkende tilgang og arbejder bevidst på, at skabe nye narrative fortællinger sammen med den unge

  • Gennem relations arbejdet og oprigtig nysgerrighed, skaber vi et miljø hvor den unge føler sig set, hørt, forstået og forstyrret i passende grad

Målsætning

Østergaards målsætning er at gøre de unge ansvarlige for deres eget liv, blandt andet ved at støtte dem i deres udvikling af personlige, sociale og indlæringsmæssige kompetencer.

Vi tror på at konstruktive rammer med respekt, anerkendelse og rummelighed er med til at højne den unges selvværd og selvopfattelse. Vi vil give den unge mod på den videre færd gennem livet, hvor blandt andet mødet og kommunikationen med andre mennesker står centralt.

Vi tror på, at metoden til dette går gennem en helhedsorienteret pædagogik, hvor der er en rød tråd mellem hverdagsliv, skoleliv, fritidsliv og familieliv.

Vi arbejder ud fra tanken om, at den enkelte altid handler ud fra det der, for den enkelte i de givende rammer, er mest meningsfyldt.

Vi vægter begrebet ungeinddragelse højt, forstået på den måde, at den unge bliver hørt i sit eget liv. Gennem medindflydelse giver vi de unge mulighed for at udvikle større ansvars bevidsthed for eget liv – og for det omgivende samfund. Dette skal foregå i nogle trygge rammer, hvor relationerne til personalet, familien/netværk og de nære omgivelser er vigtige forudsætninger.​​

Pædagogik i praksis

I nedenstående taget vores kerneydelser og beskrevet konkrete eksempler på, hvordan vi i praksis arbejder med det systemiske og narrative.

  • At skabe gode og positive historier med de unge, således den enkelte unge både anerkendes ud fra egen handling og som en del af fællesskabet

Eksempelvis kan en medarbejder med kompetence indenfor friluftsliv, værksted eller styrketræning arbejde målrette med en ung omkring ovenstående. Der skal planlægges et forløb, der tilgodeser den enkelte unge, så denne oplever sig som en bidragende del af fællesskabet, eksempelvis i form af at kunne nogle praktiske færdigheder; bygge og få ild i et bål, så der kan laves aftensmad til alle. Være den, der fandt vej med GPS, så alle kom frem til det rigtige sted. Være den, der fik hjulpet en anden i sin kajak mm. Alt sammen kompetencer som den unge tilegner sig med vejledning fra medarbejderen ved at deltage i planlagte projekter og herigennem få færdigheder, som den unge anerkendes på af såvel medarbejdere som andre unge. Medarbejderen er ansvarlig for at finde ”nærmeste udviklingszone” for den enkelte unge, så denne får mulighed for at få en positiv oplevelse – og efterfølgende en historie til både egen erindring og den fælles.

  • Udvikling kræver at der skabes gode relationer til de voksne på Østergaard og andre voksne og at tillid og tryghed er til stede

I forhold til ovennævnte eksempler, så er det vigtigt at medarbejderen har kompetencer indenfor området, så denne udviser ansvar, kendskab og overskud i forhold til aktiviteten, så den unge har tillid til projektet og føler tryghed ved at være i det. Eksempelvis at turde sætte sig ned i en kajak for første gang, fordi medarbejderen har ”styr på det”. Dermed ikke sagt, at en medarbejder uden kompetencer inden for området ikke kan være med på en aktivitet, det handler også om at være en ”god assistent”, der går aktivt ind i projektet og er nysgerrig – og det at lære noget sammen med én er også givende – og kan skabe en god relation og udvikling.

Vi arbejder i daglig praktisk med at være voksne der er nærværende, troværdige og ser den enkelte. Vi spørger ind til den unge og vi udviser oprigtig interesse og respekt. Vi rummer de unge!

  • At udvikle den unges selvværd og selvtillid, som medvirker til en personlig vækst

I forhold til at styrke den unges selvværd vægtes medarbejderens mere ”bløde kompetencer”, som at vise interesse, give anerkendelse, ros og omsorg, kan opmuntre og motivere og ”se” den enkelte unge som den er.

I forhold til at styrke den unges selvtillid vægtes medarbejderens ”handlings kompetencer”, da denne skal være igangsætter og ansvarshavende for form, struktur og indhold af projekt/aktivitet/opgave, så den unge sikres udvikling i trygge rammer og vi sikre os at risikoen for flere nederlag minimeres.

  • At den unges selvstændighed, medansvar og hensynstagen udvikles

Gennem såvel dagligdag som projekter skal medarbejderen have fokus på den unges ”nærmeste udviklingszone”, så denne udvikles i forhold til kerneydelsen – og medarbejderen skal kunne inddrage den unges udviklingsplan i det daglige pædagogiske arbejde.

Den unges skal medindrages i eget liv - og i dette sker i praksis i form af, at vi giver mulighed for og rum til, at den unge er med i alle beslutningsprocesser i det omfang, der passer til den unge.

Vi udvikler deres hensynstagen, ved at de er en del af det der foregår sammen med de andre unge på/i Østergaard regi, og i forhold til andre når vi inddrager samfundet udenfor Østergaard, som i foreningslivet, på ture og lign.​

Opholdsstedet Østergaard

Birkedalvej 26
​8500 Grenaa

​CVR: 26193672

Tlf.: 61 38 01 26

​E-mail: info@insoestergaard.dk